Home Movies TV Shows Blog Compare About Us Privacy
7.2 Kamen Rider Heisei Generations FINAL: Build & Ex-Aid with Legend Riders (2017)
7.2 Kamen Rider Heisei Generations FINAL: Build & Ex-Aid with Legend Riders (2017)
Description:
Kamen Riders Build and Ex-Aid team up with the legendary heroes of the Heisei Generation - OOO, Fourze, Gaim, and Ghost.
Writers: Shogo Muto, Yuya Takahashi,
Starring:
Atsuhiro Inukai
Hiroki Iijima
Shun Nishime
Gaku Sano
Sota Fukushi
Shu Watanabe
Eiji Akaso
Toshiki Seto
Uky├┤ Matsumoto
Tetsuya Iwanaga
Ruka Matsuda
Hayato Onozuka
Shouma Kai
Reina Kurosaki
Ryosuke Miura
Shion Tsuchiya
Takushi Tanaka
Takayuki Yanagi
Kenji Otsuki
Tomokazu Seki
Description:
Kamen Riders Build and Ex-Aid team up with the legendary heroes of the Heisei Generation - OOO, Fourze, Gaim, and Ghost.
Season: